Anunț concurs angajare șef serviciu SVSU

ANUNŢ CONCURS

PRIMĂRIA COMUNEI MAŞLOC, LOC.MAŞLOC, NR.95, JUD. TIMIŞ

organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, șef SVSU – poziția în COR –cod 541901, din cadrul compartimentului SVSU al comunei Mașloc, județul Timiș

 1. Conditii generale de participare la concurs:
 2. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 3. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. c) vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;
 5. d) capacitate deplină de exerciţiu;
 6. e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 8. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 9. Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:
 10. a) Studii superioare;
 11. b) Specializare pentru ocupația: “Șef Serviciu Voluntar/Privat pentru Situații de Urgență”;
 12. c) Domiciliul stabil în comuna Mașloc;
 13. d) Cunosțințe operare P.C. nivel mediu (Word, Excel, poștă electronică, internet);
 14. e) Cunoștiințe utilizare fax, stație mobilă, sirenă, alte mijloace din dotarea serviciului;
 15. f) Vechime minimă în muncă: 5 ani.
 16. Concursul constă într-o probă scrisă şi o probă interviu şi se organizează la sediul Primăriei com. Maşloc astfel:

–           probă scrisă în data de 02.02.2020, ora 10.00

–           probă interviu în data de 04.02.2022, ora 10.00

 1. Conținutul dosarului de înscriere:
 2. Cerere pentru participare la concurs,
 3. Curriculum vitae,
 4. Copie carte de identitate,
 5. Copie certificat naștere/căsătorie,
 6. Adeverință medicală,
 7. Cazier judiciar,
 8. Copie acte de studii, alte documente relevante pentru ocuparea postului.
 9. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului (data afișării nu se ia în calcul), respectiv în perioada 11 – 25 ianuarie 2022 inclusiv, între orele 09.00 – 12.00, la sediul Primăriei com. Maşloc, loc. Maşloc, nr.95, jud. Timiş. Relații la tel.0256.231.205.

Anunț concurs angajare șef serviciu SVSU

 • PRIMĂRIA COMUNEI MAŞLOC, LOC.MAŞLOC, NR.95, JUD. TIMIŞorganizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, șef SVSU – poziția în COR –cod 541901, din cadrul compartimentului SVSU al comunei Mașloc, județul Timiș

   

  1. Conditii generale de participare la concurs:
  2. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  3. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  4. c) vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;
  5. d) capacitate deplină de exerciţiu;
  6. e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  7. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  8. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  9. Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:
  10. Studii superioare
  11. Atestat șef SVSU / brevet /calificări în domeniul protecției civile, stingerea incendiilor, situațiilor de urgență;
  12. Domiciliul stabil în comuna Mașloc;
  13. Cunosțințe operare P.C. nivel mediu (Word, Excel, poștă electronică, internet),
  14. Cunoștiințe utilizare fax, stație mobilă, sirenă, alte mijloace din dotarea serviciului.
  15. Nu sunt necesare condiții de vechime.

  Concursul constă într-o probă scrisă şi o probă interviu şi se organizează la sediul Primăriei com. Maşloc astfel:

  –           probă scrisă în data de 14.07.2021, ora 10.00

  –           probă interviu în data de 16.07.2021, ora 10.00

  1. Conținutul dosarului de înscriere:
  2. Cerere pentru participare la concurs,
  3. Curriculum vitae,
  4. Copie carte de identitate,
  5. Copie certificat naștere/căsătorie,
  6. Adeverință medicală,
  7. Cazier judiciar,
  8. Copie acte de studii, alte documente relevante pentru ocuparea postului.

  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului (data afisării nu se ia în calcul), respectiv din 23 iunie- 6 iulie 2021 inclusiv, între orele 09.00 – 12.00, la sediul Primăriei com. Maşloc, loc. Maşloc, nr.95, jud. Timiş. Relații la tel.0256.231.205.

Informații suplimentare aici:

Anunț concurs șef SVSU 22 iunie 2021

Bibliografia se găsește aici:

Bibliografie Concurs șef SVSU