Proiecte în comuna Mașloc finanțate prin PNRR

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adiministrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10: FONDUL LOCAL,

Investiția I.3: Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale,

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, Runda 1

Denumirea proiectului de investiție: ”Lucrări de creștere a eficienței energetice – Sediu Administrativ, Comuna Mașloc, județul Timiș”

Denumirea proiectului de investiție: ”Lucrări de creștere a eficienței energetice – Cămin Cultural Remetea Mică, Comuna Mașloc, județul Timiș”

Atașat puteți descărca cele două comunicate de presă

Comunicat de presă PNRR – Lucrări de creștere a eficienței energetice – Cămin Cultural Remetea Mică, Comuna Mașloc, județul Timiș

Comunicat de presă PNRR – Lucrări de creștere a eficienței enrgetice – Sediu Administrativ, Comuna Mașloc, județul Timiș

sau vizualiza aici:

 

Anunț închiriere imobil

ANUNȚ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Mașloc, CIF 5481533, cu sediu în com. Mașloc, sat.Mașloc , nr. 95, jud. Timiș, tel. 0256231205, fax.0256231209, email: primaria_masloc@yahoo.com,

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică: Imobilul este format din clădire în suprafată construită de 355mp împreună cu  două anexe în suprafațe construite de 39 mp respectiv 5 mp și terenul aferent în suprafața de 727 mp., situat în com. Mașloc, sat Mașloc, nr.150,   înscris în CF nr.400106. Imobilul aparține domeniului privat privat al Comunei Mașloc, cu destinație de brutărie, conform OUG nr.57/2019 privind codul administrativ și al HCL com. Mașloc nr.39/08.11.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de la registratura comunei Mașloc, prin cerere scrisă.

3.2. Denumirea și datele de contact ale compartimentului  de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment achiziții publice  – Comuna Mașloc, sat Mașloc, nr.95, jud. Timiș .

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: 100 lei/exemplar, plata se poate face cash la caseria Comunei Mașloc sau prin virament bancar în contul RO34TREZ62121180250XXXXX, CIF 5481533, deschis la Trezoreria Timișoara.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.11.2022, ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele: elaborarea ofertei se face în conformitate cu prevederile documentației de atribuire

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 08.12.2022, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Mașloc,  sat.Mașloc , nr. 95, jud. Timiș, compartiment relații cu publicul.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: două exemplare.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.12.2022, ora 12.00 la Comuna Mașloc,  sat.Mașloc , nr. 95, jud. Timiș, sala de ședințe.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Judecătoria Timișoara, Timişoara, P-ța Tepeș Vodă nr. 2A, Cod poştal 300055,  Judeţul Timis, tel. 0256-490650, fax: 0256 490525 , E-mail:    jud-timisoara-reg@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.11.2022

Anunțul poate fi descărcat aici:

Anunț închiriere imobil

Nomenclatorul stradal al comunei Mașloc

Vă supunem spre informare proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei mașloc!

Proiectul poate fi descărcat aici:

Proiect de H.C.L. nr. 38 din 30.09.2022 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Mașloc

sau vizualizat aici:

 

1
2
3
4
5

Servicii de catering pentru unitățile de învățământ din comuna Mașloc, județul Timiș – procedura proprie

PROCEDURA OPERATIONALA

Privind procedura simplificata proprie pentru achizitia de servicii

prevazute in anexa 2 la Legea 98/2016

 

SERVICII DE CATERING PENTRU UNITATILE DE INVATAMANT DIN COMUNA MASLOC, JUD. TIMIS – PROCEDURA PROPRIE”

 

 

Începe recensământul populației și locuințelor 2022

Recensământul populației și locuințelor la nivel național începe în 14 martie. Din acea dată și până în 15 mai, vă puteți autorecenza prin intermediul platformei ce va deveni disponibilă din 14 martie pe site-ul www.recensamantromania.ro.
În cazul în care veți necesita asistență în completare, la nivelul comunei Mașloc va exista 1 recenz ARA ce vă va îndruma.
După ce această etapă se va încheia, în perioada 16 mai-17 iulie, va avea loc colectarea datelor prin interviuri la locuințele persoanelor ce nu s-au autorecenzat.
Pentru detalii suplimentare, vă invităm să acordați atenție imaginilor atașate.

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI MAȘLOC ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

  • Un număr de 1 (unu) recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna  Mașloc.

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

➢ Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;

➢ Colectarea datelor în teren:

▪ autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

➢ In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării : la Primăria com. Mașloc

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

➢ Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

➢ Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;

➢ Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;

➢ Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

➢ Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

➢ Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

➢ Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

➢ În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

➢ Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

➢ Muncă pe teren;

➢ Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);

➢ Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Cererea poate fi descărcată folosind link-ul de mai jos:

Cerere de înscriere în lista de candidați pentru personalul RPL2021 Mașloc

și vizualizată aici:

Ajutor încălzire 2021- conform legii nr.226/2021 și HG nr.1073/2021

Atașat găsiți documentele și cererea pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru sezonul rece 2021/2022.

Ajutor încălzire 2021- conform legii nr.226/2021 și HG nr.1073/2021 – se poate descărca aici:

Ajutor încălzire 2021- conform legii nr.226:2021 și HG nr.1073:2021

LISTA BUNURILOR* ce conduc la excluderea acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie** se poate descărca aici:

Anexa nr 4 la HG 50 din 2011

Cererea – formularul poate fi descărcat aici:

894-formular-ajutor-incalzire

Toate documentele pot fi și vizualizate aici:

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14