Comunicat de presă PNRR – Fonduri pentru România modernă și reformată – Proiecte în comuna Mașloc finanțate prin PNRR

 

Atașat puteți descărca comunicatul de presă:

Comunicat de presă PNRR – Fonduri pentru România modernă și reformată

sau vizualiza aici:

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea Administrativ Teritorială MASLOC, Județul Timiș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 3, 10, 22 și 26 din UAT MASLOC, începând cu data de 20.04.2023 și până în data de 19.06.2023 la sediul Primăriei Masloc, pe pagina de internet a Primăriei Masloc (https://comunamasloc.ro/), precum și pe pagina de internet a ANCPI conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului vor putea fi depuse la sediul Primăriei Mașloc si pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00-14:00.

Anunțul poate fi descărcat aici:

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Proiecte în comuna Mașloc finanțate prin PNRR

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adiministrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10: FONDUL LOCAL,

Investiția I.3: Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale,

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, Runda 1

Denumirea proiectului de investiție: ”Lucrări de creștere a eficienței energetice – Sediu Administrativ, Comuna Mașloc, județul Timiș”

Denumirea proiectului de investiție: ”Lucrări de creștere a eficienței energetice – Cămin Cultural Remetea Mică, Comuna Mașloc, județul Timiș”

Atașat puteți descărca cele două comunicate de presă

Comunicat de presă PNRR – Lucrări de creștere a eficienței energetice – Cămin Cultural Remetea Mică, Comuna Mașloc, județul Timiș

Comunicat de presă PNRR – Lucrări de creștere a eficienței enrgetice – Sediu Administrativ, Comuna Mașloc, județul Timiș

sau vizualiza aici:

 

Anunț închiriere imobil

ANUNȚ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Mașloc, CIF 5481533, cu sediu în com. Mașloc, sat.Mașloc , nr. 95, jud. Timiș, tel. 0256231205, fax.0256231209, email: primaria_masloc@yahoo.com,

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică: Imobilul este format din clădire în suprafată construită de 355mp împreună cu  două anexe în suprafațe construite de 39 mp respectiv 5 mp și terenul aferent în suprafața de 727 mp., situat în com. Mașloc, sat Mașloc, nr.150,   înscris în CF nr.400106. Imobilul aparține domeniului privat privat al Comunei Mașloc, cu destinație de brutărie, conform OUG nr.57/2019 privind codul administrativ și al HCL com. Mașloc nr.39/08.11.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de la registratura comunei Mașloc, prin cerere scrisă.

3.2. Denumirea și datele de contact ale compartimentului  de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment achiziții publice  – Comuna Mașloc, sat Mașloc, nr.95, jud. Timiș .

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: 100 lei/exemplar, plata se poate face cash la caseria Comunei Mașloc sau prin virament bancar în contul RO34TREZ62121180250XXXXX, CIF 5481533, deschis la Trezoreria Timișoara.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.11.2022, ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele: elaborarea ofertei se face în conformitate cu prevederile documentației de atribuire

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 08.12.2022, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Mașloc,  sat.Mașloc , nr. 95, jud. Timiș, compartiment relații cu publicul.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: două exemplare.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.12.2022, ora 12.00 la Comuna Mașloc,  sat.Mașloc , nr. 95, jud. Timiș, sala de ședințe.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Judecătoria Timișoara, Timişoara, P-ța Tepeș Vodă nr. 2A, Cod poştal 300055,  Judeţul Timis, tel. 0256-490650, fax: 0256 490525 , E-mail:    jud-timisoara-reg@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.11.2022

Anunțul poate fi descărcat aici:

Anunț închiriere imobil

Nomenclatorul stradal al comunei Mașloc

Vă supunem spre informare proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei mașloc!

Proiectul poate fi descărcat aici:

Proiect de H.C.L. nr. 38 din 30.09.2022 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Mașloc

sau vizualizat aici:

 

1
2
3
4
5

Servicii de catering pentru unitățile de învățământ din comuna Mașloc, județul Timiș – procedura proprie

PROCEDURA OPERATIONALA

Privind procedura simplificata proprie pentru achizitia de servicii

prevazute in anexa 2 la Legea 98/2016

 

SERVICII DE CATERING PENTRU UNITATILE DE INVATAMANT DIN COMUNA MASLOC, JUD. TIMIS – PROCEDURA PROPRIE”