Anunț licitație

Comuna Mașloc

Jud. Timiș

ANUNȚ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Mașloc, CIF 5481533, cu sediu în comuna Mașloc, sat Mașloc , nr. 95, județul Timiș, tel. 0256231205, fax.0256231209, email: primaria_masloc@yahoo.com,

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică: Imobilul este format din clădire în suprafată construită de 355mp împreună cu  două anexe în suprafațe construite de 39 mp respectiv 5 mp și terenul aferent în suprafața de 727 mp., situat în com. Mașloc, sat Mașloc, nr.150,   înscris în CF nr.400106 com.Mașloc. Imobilul aparține domeniului privat privat al Comunei Mașloc, cu destinație de brutărie, conform OUG nr.57/03.07.2019 privind codul administrativ și al HCL al Comunei Mașloc nr.39/08.11.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:  prin cerere scrisă depusă la sediul instituției.

3.2. Denumirea și datele de contact ale compartimentului  de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment relații cu publicul  – Comuna Mașloc, sat Mașloc, nr.95, județul Timiș .

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: 100 lei/exemplar, plata se poate face cash la caseria Comunei Mașloc sau prin virament bancar în contul RO34TREZ62121180250XXXXX, cod fiscal 5481533, deschis la Trezoreria Timișoara.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:   01.03.2023, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele: elaborarea ofertei se face în conformitate cu prevederile documentației de atribuire

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 09.03.2023, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Mașloc,  sat Mașloc , nr. 95, județul Timiș, compartiment relații cu publicul.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: două exemplare.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14.03.2023 ora 12.00 la Comuna Mașloc,  sat Mașloc , nr. 95, județul Timiș, sala de ședințe.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Judecătoria Timișoara, Timişoara, Piața Tepeș Vodă nr. 2A, Cod poştal 300055,  Judeţul Timis, tel. 0256-490650, fax: 0256 490525 , E-mail:  jud-timisoara-reg@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09.02.2023.

Anunt inchiriere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *